PRESENTACIÓ

L’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) del Col·legi Vedruna Sant Elies de Vilafranca del Penedès, està formada per totes les famílies que confien l’educació dels seus fills a l’escola, per aquesta raó estem oberts a la participació de tothom. L’objectiu és col·laborar amb l’escola per tal que, junt amb els mestres i l’equip directiu, es pugui aconseguir el millor per a la formació i l’educació dels nostres fills i filles.

LES PRINCIPALS TASQUES QUE DU A TERME L’AMPA SÓN:

  • organitzar activitats extraescolars
  • participar en projectes de millora de l’escola
  • col·laborar en la formació de pares (xerrades, FEAC)
  • representar totes les famílies i fer d’enllaç entre aquestes i l’escola
  • gestionar els recursos obtinguts de les aportacions de les famílies
  • representar els pares i mares en el Consell Escolar
  • organitzar diverses festes lúdiques

ORGANITZACIÓ DE L’AMPA

La junta directiva està formada per un representant de cada curs escolar, que és elegit per les famílies d’aquell curs. Les principals funcions de la junta són: planificar, fer i avaluar les activitats que es proposin i vetllar perquè funcionament correctament, convocar l’assemblea anual per informar a les famílies de l’estat de comptes i de les activitats que s’han fet durant el curs i posar en pràctica les decisions que es prenguin en aquesta assemblea (tenir cura de les finances de l’associació, realitzar una memòria d’activitats, etc.).

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

La junta directiva està composta per un/a President/a, un/a Vicepresident/a, un/a Secretari/ària, un/a Tresorer/a, i funciona per comissions (extraescolars, festes, esports, llibres, pàgina web).

Les funcions del president són: convocar i presidir les assemblees i les reunions de la junta directiva, coordinar el funcionament de les diferents comissions, complir i fer complir els acords presos en assemblea i junta, ordenar els pagaments dels deutes. signar les actes, certificacions i altres documents oficials de l’associació, avaluar el treball realitzat i el que queda per fer.

Les funcions del secretari són: aixecar actes de les sessions de les assemblees i de les reunions de la junta, guardar els llibres oficials, redactar la memòria anual d’activitats.

Les funcions del tresorer són: portar les finances de l’associació i justificar el bon ús que es faci dels recursos aportats per les famílies, fent pressupostos, balanços, liquidació de comptes, facturació, etc.

El funcionament en comissions fa que es multipliqui la capacitat de treball de cada persona individual i que els diferents projectes es portin a terme de manera més ràpida i eficaç. Tot i que es treballa des de les comissions, els acords i les propostes s’aproven finalment en les reunions mensuals de la junta.

Comissió d’activitats extraescolars:

S’encarrega d’organitzar les activitats extraescolars que es fan a l’escola. Vetlla perquè siguin de qualitat i funcionin correctament i organitza les diferents demostracions que es fan al llarg del curs i al final de curs.

Comissió de festes:

Organitza els diferents actes festius que es fan a l’escola amb les famílies, com ara el sopar de fi de curs, la festa de graduació.
També organitza actes festius i esportius com ara la caminada verda o el cros escolar, juntament amb l’escola.

Comissió de pàgina web:

Actualitza la web, amb les notícies que es generen a cadascuna de les diferents comissions. Dóna resposta a dubtes i suggeriments que puguin sorgir a l’espai d’opinió.

Els que formem part de la junta de l’AMPA estem convençuts que l’educació dels nostres fills és primordial i que sense la implicació dels pares no arribarem als objectius desitjats. Els pares i les mares són els que millor coneixem els nostres fills, per això una bona relació entre les famílies i l’escola ajudarà a millorar l’educació ja que estarem sumant esforços. Per això pensem que és molt important que les famílies coneguin l’escola i això es pot fer essent participatius en l’associació que ens serveix d’enllaç entre les famílies i l’escola.

Som conscients que avui en dia no sempre es disposa del temps necessari per fer tot el que voldríem, però cal pensar que qualsevol aportació, per petita que sigui, ens pot fer un gran servei. Us volem animar a participar i col·laborar amb l’AMPA, fent ús dels vostres representants, i de les nostres xarxes socials.

Menú